DOMOV

 

Všeobecné podmienky poskytovania verejnej služby v elektronickej komunikačnej sieti podľa Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. v znení zo 14. septembra 2011 o elektronických komunikáciách :

Retransmisia televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom MMDS a MVDS

Čl. I.

Druh poskytovaných služieb, ich opis a kvalita

Čl. II.

Zmluvné podmienky

Čl. III

Podmienky predĺženia a ukončenia poskytovania služieb

Čl. IV

Druhy servisných služieb

Čl. V

Reklamačný poriadok

Čl. VI

Urovnanie sporov

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI OTS, s.r.o.

NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB TELEVÍZIE MMDS,

vydané podľa § 3 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

OTS, s.r.o. so sídlom Čadca, ul. Štúrova 1706, 022 01 za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností Zmluvy o poskytovaní služieb televízie MMDS uzatváranej medzi OTS, s.r.o ako poskytovateľom, a právnickou alebo fyzickou osobou ako účastníkom, týkajúcich sa poskytovania služieb televízie MMDS prevádzkovanej poskytovateľom, vydáva tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie služieb televíznych káblových rozvodov.

Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

Anténny prijímací komplet (konvertor + reflektor+napájací zdroj)  je  zariadenie používateľa umožňujúce príjem bezdrôtového vysielania analógových a digitálnych programov.

Zakódovaný konvertor je zariadenie na príjem zakódovaného vysielania MMDS.

 Cena je cena za služby poskytované poskytovateľom podľa  zmluvy a účastník sa zaväzuje zaplatiť ju. Cena je uvedená v cenníku.

Cenník je platná tarifa služby v zmysle § 41 zákona a obsahuje aktuálny zoznam cien služieb poskytovaných poskytovateľom.

Dôverné informácie sú všetky informácie, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného zmluvou a ktoré sú označené ako dôverné alebo je na základe iných okolností rozpoznateľné, že sú dôverné alebo sú označené ako obchodné tajomstvo.

Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov a v prípade potreby prepájacích a smerovacích zariadení,ako aj iných prostriedkov, ktoré umožňujú prenos signálu po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov  a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.

Elektronická komunikačná služba (ďalej len „služba“)je služba  poskytovaná za úhradu, ktorá spočíva  v prenose signálov v sieťach, používaných na televízne vysielanie. Služba nie je poskytovanie obsahu ani redakčný dohľad nad obsahom prenášaným pomocou siete..

Koncové zariadenie je zariadenie vo vlastníctve účastníka, ktoré je pripojené do siete. Spravidla sa jedná o televízny prijímač.

Kontaktná adresa je adresa, ktorú uvedie účastník na zmluve

Miesto inštalácie je priestor, kontrolovaný účastníkom a zabezpečený proti neoprávnenému vstupu tretích osôb, spravidla ide o nehnuteľnosť v užívaní účastníka.

OTS, s.r.o je oprávneným poskytovateľom verejnej elektronickej komunikačnej služby na základe licencie vydanej Telekomunikačným úradom SR.

Porucha je stav, ktorý účastníkovi znemožňuje využívať služby v stanovenom rozsahu a kvalite a na obnovenie prevádzkového stavuje nutné poruchu odstrániť

Služby poskytovateľa podľa podmienok sú poskytované systémom MMDS (Multichanel Multipoint Distribution System) poskytovateľa..

Televízny káblový rozvod je verejná elektronická komunikačná sieť, využívajúca drôtový alebo bezdrôtový spôsob prenosu signálu a slúžiaca hlavne na distribúciu televíznych a rozhlasových programov a k tomu pridružených služieb.

Televízny vysielač je zariadenie pomocou ktorého je poskytovaná služba prenosu analógového alebo digitálneho televízneho vysielania prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete ku koncovým užívateľom.

Koncový užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje verejne dostupnú službu a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie služby. Koncový užívateľ je spotrebiteľ a v prípade rozhlasových a televíznych programových služieb aj poslucháč a divák.

Všeobecné podmienky sú tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie služieb televízie MMDS. Spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a účastníkom, ktorý je založený uzavretím príslušnej zmluvy medzi poskytovateľom a účastníkom. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Účastník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poskytovateľom zmluvu o pripojení a používa alebo požaduje poskytovanie verejne dostupnej služby.

 Vedením sú telekomunikačné inžinierske stavby a verejné technické vybavenie územia, najmä nadzemné a podzemné vedenia, diaľkové a miestne prenosové systémy, káblové distribučné systémy a rádiové trasy vrátane ich príslušenstva a pridružených prostriedkov, ako sú rozvádzače, zosilňovače, stožiare, nosiče, oporné a vytyčovacie body, káblovody, káblové šachty a rúry.

Verejná sieť sa úplne alebo prevažne používa na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb.

Zariadenie poskytovateľa patrí medzi telekomunikačné zariadenia a je chránené príslušnými ustanoveniami právneho poriadku, vrátane Trestného zákona.

Zmluva je zmluva o poskytovaní služieb televízie MMDS uzatvorená medzi poskytovateľom a účastníkom a pozostáva zo všetkých takých zmluvných dokumentov, ktoré sú označené totožným číslom zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok.

Zmluvné dokumenty sú tieto podmienky, cenník ako aj všetky písomné dohody a dodatky, ktorými sa mení alebo dopĺňa zmluva.

ZS je zákaznícke stredisko poskytovateľa.

 

Podmienky na uzavretie zmluvy a zriadenie služieb

Poskytovateľ poskytuje služby na základe zmluvy uzavretej s účastníkom. Poskytovateľ a účastník pritom vstupujú do zmluvného vzťahu za podmienok stanovených v zákone o elektronických komunikáciách, v zmluve, v týchto podmienkach a v platnom cenníku. Zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje účastníkovi sprístupniť a poskytovať služby televízie MMDS a účastník sa zaväzuje platiť poskytovateľovi cenu  za poskytovanie služieb podľa týchto všeobecných podmienok a platného cenníka. Podmienkou na uzavretie zmluvy je, že záujemca požiada jej uzavretie, pristúpi na tieto podmienky a platný cenník a predloží doklady, ktoré preukazujú totožnosť záujemcu, jeho fakturačnú adresu, a ďalšie doklady a podmienky požadované poskytovateľom a vyjadrí súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov uvedených v zmluve. Poskytovateľ uzavrie zmluvu s každým záujemcom, ktorý splní podmienky stanovené v týchto podmienkach a ďalších podmienkach požadovaných poskytovateľom Podmienky platia pre celé územie SR, ale poskytovateľ poskytuje služby len v tých lokalitách, v ktorých to sieť umožňuje a poskytovateľ v nich začal poskytovať služby. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie zmluvy, ak: poskytovanie služieb v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je využívanie služby spočívajúcej v príjme mikrovlného systému MMDS. Poskytovateľ služby zabezpečí užívateľovi službu príjmu televíznych programov.

Predmetom zmluvy je aj poskytnutie zakódovaného konvertora poskytovateľom služby jeho užívateľovi, za ktorý užívateľ služby zaplatí dohodnutú kúpnu cenu.

Špecifikácia zariadenia:

Druh siete : vysokofrekvenčná rádiová

 Pevná služba

Príloha

Vydanie

Mikrovlnné spoje bod-multibod    2,2-2,3 GHz 

RR 19 - 09

1.0

 

Technické parametre :

·         vysielaná frekvencia : 2,2 - 2,3 MHz

·         koncový bod siete : F - konektor na výstupe down konvertora

·         výstupná frekvencia : 246 - 316 MHz

·         impedancia : 75 ohm

·         požadovaná úroveň : 60 až 80 dB mikrovolt

Prevádzkovateľ je na žiadosť účastníka povinný podľa zistených príjmových podmienok distribuovaného signálu, navrhnúť účastníkovi vhodné riešenie prijímacieho zariadenia pre zabezpečenie kvalitného (podľa platných technických noriem) príjmu signálu v mieste poskytovania služieb, ak je toto technicky možné. V prípade, že kvalita signálu za použitia štandardne používaných a ponúkaných zariadení nedosahuje požadovanú technickú kvalitatívnu úroveň, je prevádzkovateľ povinný na to účastníka upozorniť a v závislosti od zistených príjmových podmienok navrhnúť účastníkovi neštandardné riešenie príjmu, ak je toto technicky realizovateľné. Ak účastníkom zvolené riešenie nezabezpečuje signál v plnej kvalite a účastník naďalej vyslovene na ňom trvá, preberá účastník plnú zodpovednosť za tomu odpovedajúcu technickú kvalitu príjmu. Na užívanie služieb potrebuje účastník najmä funkčné koncové zariadenie, a anténny prijímací komplet. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, účastník znáša náklady na inštaláciu zariadenia.

Práva a povinnosti účastníka

Účastník týmto dáva poskytovateľovi alebo oprávnenej osobe prípadne firme súhlas s vykonaním prác a čerpaním elektrickej energie súvisiacim s poskytovaním služieb a odstraňovaním porúch, opravou, úpravou, montážou, údržbou, nastavením, doplnením, zmenou, premiestnením, revíziou, meraním pokiaľ to bude nutné pre plnenie predmetu zmluvy.

Za účelom plnenia zmluvy sa účastník zaväzuje umožniť na požiadanie poskytovateľovi, alebo osobám určeným poskytovateľom prístup a vstup do priestoru miesta inštalácie a ostatných nevyhnutných priestorov nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza miesto inštalácie, po celú dobu trvania zmluvy, ako i v súvislosti s jej ukončením a po ukončení jej platnosti. Ak je pre účel a plnenie tohto odseku potrebný súhlas tretej osoby, účastník sa zaväzuje zabezpečiť tento súhlas.

Účastník sa zaväzuje užívať služby výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený k akémukoľvek inému využitiu služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Účastník nie je oprávnený najmä zdielať služby s treťou osobou, umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie služieb tretej osobe, ak nie je v zmluve výslovne uvedené niečo iné.. Účastník je oprávnený umožniť blízkym osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka) bezplatné využívanie služieb.

 

Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný, pokiaľ možno vopred a včas oznámiť účastníkovi vhodným spôsobom obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní služieb. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas mimoriadnej situácie.

Poskytovateľ je tiež oprávnený zaviesť dodatočné spôsoby ochrany siete, pokiaľ je to potrebné z dôvodu ochrany účastníka alebo siete a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné neprimerané náklady zo strany účastníka.

Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť akékoľvek zmeny v sieti, ak takéto zmeny nemajú za následok podstatné zníženie kvality poskytovaných služieb.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť vo svojej programovej ponuke ponúkané televízne programy, ako aj trvalo alebo prechodne znížiť ich celkový počet. Tieto zmeny nie je povinný osobitne oznamovať účastníkovi.

Poskytovateľ počas celej doby platnosti zabezpečuje technický servis ním poskytnutých zariadení v užívaní účastníka formou opravy, výmeny príp. poskytnutia náhradného zariadenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy prostredníctvom svojich zamestnancov alebo iných, ním autorizovaných osôb.

Poskytovateľ počas celej doby platnosti zabezpečuje technický servis

Poruchy spôsobené konaním účastníka, nesprávnym používaním zariadenia, neodbornou neautorizovanou montážou alebo použitím neautorizovaného zariadenia v systéme sú opravované na náklady účastníka.

Poskytovateľ preberá záruku za kvalitu prijímaného signálu a celkovú funkčnosť prijímacieho systému iba v prípade, že účastník používa zariadenia poskytnuté a autorizované prevádzkovateľom, montáž týchto zariadení bola vykonaná odborne spôsobilou a autorizovanou osobou a sú správne používané. Záruka sa nevzťahuje na interferencie a rušenia signálu spôsobené zariadeniami neprevádzkovanými prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie v ich eliminácii a navrhnúť účastníkovi vyhovujúce riešenie, ak je toto technicky realizovateľné.

Poskytovateľ zodpovedá za technickú spôsobilosť zariadení podľa všeobecných záväzných právnych predpisov a technických noriem.

Poskytovateľ je povinný v dostatočnom predstihu vyzvať k prevzatiu, prípadne zabezpečiť distribúciu zariadení k účastníkovi v prípade, že si to vyžiadajú plánované technické zmeny nespôsobené zásahom účastníka.

Spracúvanie osobných údajov

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníka výhradne v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Každá zmena povinných osobných údajov účastníka musí byť oznámená poskytovateľovi najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa takejto zmeny. Zodpovednosť za neplnenie si povinností poskytovateľa pri spracúvaní osobných údajov a za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne z dôvodu takéhoto neplnenia si povinnosti účastníkom, nesie účastník. Účastník podpisom zmluvy udeľuje poskytovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov spôsobom tu uvedeným. Účastník udeľuje poskytovateľovi súhlas spracúvať osobné údaje účastníka pre účely zmluvy. Účastník zároveň súhlasí s používaním jeho osobných údajov za účelom informovania účastníka službách poskytovateľa, vykonávania prieskumov spokojnosti so službami a inými aktivitami súvisiacimi s touto zmluvou, pričom uvedené činnosti môže poskytovateľ vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby. Prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje účastníka je poskytovateľ. Osobné údaje účastníka sa spracovávajú počas trvania zmluvy.

 

Cena za poskytované služby a platobné podmienky

Účastník je povinný zaplatiť cenu za poskytovanú službu.

Mesačný poplatok:

 

MMDS Široké                            1,33 EUR bez DPH  za každého abonenta

MMDS Turzovka                        3,28 EUR s DPH

MMDS KNM                              3,25 EUR s DPH

MMDS Skalité                            3,25 EUR s DPH

 

Je splatná štvrťročne prostredníctvom SIPO, pokiaľ sa nedohodne inak.

Cena za jedného účastníka pre obec Široké je totožná s cenou koncového účastníka v obci Široké.

V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku je poskytovateľ oprávnený účtovať účastníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania a účastník je povinný uhradiť poskytovateľovi všetky náklady vynaložené na vymoženie takejto dlžnej čiastky, vrátane nákladov na upomienky.

Poskytovateľ má právo na úhradu ceny za poskytovanie služieb podľa zmluvy bez ohľadu na to, či účastník skutočne využíval služby.

Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy, v potrebnom rozsahu z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo v snahe vyhnúť sa chybám v sieti. Dočasné pozastavenie alebo obmedzenie poskytovania služieb podľa tohto odseku oznámi poskytovateľ účastníkovi pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, vhodným spôsobom a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia alebo obmedzenia poskytovania služieb.

Zodpovednosť za škodu

Poskytovateľ je zodpovedný za súlad služieb so zmluvou a technickými požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov avšak len po rozhrania siete. Poskytovateľ je zodpovedný za škodu len v prípadoch, keď bola spôsobená úmyselným porušením povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z týchto podmienok. Poskytovateľ za škodu nezodpovedá, ak preukáže, že za daných okolností vykonal všetky predpokladateľné úkony v záujmepredídenia alebo odstránenia škody. Účastník nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností poskytovateľa bolo spôsobené konaním účastníka, porušením jeho povinností alebo nedostatkom jeho súčinnosti. Povinnosti poskytovateľa sa budú považovať za splnené a poskytovateľ nebude zodpovedný aj vtedy, ak škoda bola spôsobená akýmkoľvek zariadením, ktoré nedodal účastníkovi poskytovateľ, škoda bola spôsobená nesprávnym používaním zariadenia, účastník nedostatočne poskytol súčinnosť pri odstraňovaní poruchy, najmä ak ju nenahlásil, alebo neumožnil vstup. Účastník je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi v dôsledku zneužitia poskytovaných služieb podľa všeobecných podmienok. Účastník ani poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa pre účely zmluvy považuje najmä vojna, explózia, rebélia, sabotáž, alebo pokus o ňu, prírodná katastrofa, oheň, štrajk, konanie na príkaz štátnych orgánov na obranu štátu, polície alebo iných orgánov oprávnených zákonom, rozhodnutia alebo konania orgánov verejnej správy.

 

Poruchy

Účastník je povinný oznámiť poskytovateľovi každú poruchu ihneď po jej zistení a poskytnúť súčinnosť pri odstraňovaní poruchy. Poskytovateľ je zodpovedný za poruchu len v prípadoch, keď bola porucha spôsobená zavineným porušením povinností poskytovateľa zo zmluvy. Poskytovateľ za poruchu nezodpovedá, ak preukáže, že za daných okolností vykonal všetky predpokladateľné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia poruchy.

Účastník je zodpovedný za poruchu, ktorú spôsobil porušením svojich povinností podľa zmluvy alebo vznikla v dôsledku zneužitia poskytovaných služieb účastníkom podľa všeobecných podmienok alebo vznikla mimo siete na strane účastníka, vrátane poruchy v koncovom zariadení.

V prípade, že nastane porucha, za ktorej vznik je zodpovedný poskytovateľ, je poskytovateľ povinný odstrániť takúto poruchu v najkratšom možnom čase na základe oznámenia účastníka o poruche. Táto povinnosť platí však len vtedy, ak odstránenie poruchy spočíva výlučne na technických a personálnych kapacitách poskytovateľa s tým, že v ostatných prípadoch určí poskytovateľ primeranú lehotu podľa povahy danej poruchy. Uvedená povinnosť neplatí napríklad vtedy, keď porucha súvisí s poskytovaním služieb inými poskytovateľmi alebo so sieťou či zariadeniami mimo siete.

V prípade, že porucha vznikla v sieti a účastník za ňu nie je zodpovedný, poskytovateľ poruchu odstráni bezplatne a na svoje náklady. V prípade, že za poruchu je zodpovedný účastník, poskytovateľ poruchu odstráni na základe žiadosti účastníka a účastník je povinný zaplatiť cenu za servisné služby u účastníka podľa cenníka a skutočné náklady, ktoré tvoria: náklady na materiál + cena práce 15 EUR/1 hod. + dopravné náklady.

V prípade že ide o neodôvodnené alebo klamlivé oznámenie poruchy, užívateľ zaplatí zmluvnú čiastku 9,96EUR (300SKK) s DPH plus dopravu.

Ak nie je porucha odstránená kvôli prekážke na strane účastníka, poskytovateľ nie je v omeškaní so svojimi povinnosťami, kým nebude prekážka odstránená.

Ak účastník protiprávne znemožňuje odstraňovanie poruchy, ktorá sa týka viacerých účastníkov, účastník je zodpovedný za všetky škody spôsobené poskytovateľovi v tejto súvislosti.

Odstraňovanie porúch je oprávnený vykonávať iba poskytovateľ alebo osoby ním určené. Ak poskytovateľ zistí, že sieť bola opravovaná alebo sa uskutočnil pokus ju opraviť treťou osobou alebo účastníkom a bola tým spôsobená škoda, účastník je povinný nahradiť túto škodu a náklady spojené s odstraňovaním poruchy.

Reklamačný poriadok

Reklamačné konanie podľa tohto článku podmienok upravuje postup poskytovateľa a účastníka a rozhoduje sa v ňom o vybavení reklamácie účastníka podľa platných právnych predpisov a tohto reklamačného poriadku.

Účastník má právo reklamovať správnosť úhrady a kvalitu poskytovanej služby.

Reklamáciu účastník uplatňuje písomnou formou zaslanou doporučene na adresu poskytovateľa alebo doručenou osobne na príslušné ZS poskytovateľa, prípadne e-mailovú adresu uvedenú na internete.

Účastník je oprávnený podať reklamáciu v lehote 30 dní odo dňa vzniku dôvodu reklamácie.

Poskytovateľ na základe podanej reklamácie je povinný vec prešetriť a v lehote do 30 dní oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie účastníkovi, inak sa reklamácia považuje za uznanú.

Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie ceny za poskytnuté služby.

Ak sa v niektorom platobnom období počas trvania zmluvy vyskytne porucha, s výnimkou porúch za ktoré zodpovedá účastník podľa všeobecných podmienok, alebo porúch ktoré vznikli mimo siete, má účastník nárok na vrátenie pomernej časti už zaplatenej ceny za poskytovanie služieb alebo jej pomerné zníženie. Podmienkou je, že účastník včas ohlási takúto poruchu poskytovateľovi na príslušnom telefónnom čísle alebo príslušnej adrese elektronickej pošty, alebo sa poskytovateľ o takejto poruche dozvie inak, a účastník si takto uplatní svoje právo najneskôr do 3 mesiacov od odo dňa odstránenia poruchy, inak toto právo zaniká. Doba poruchy sa počíta odo dňa, kedy bola porucha ohlásená a overená poskytovateľom a za začiatok poruchy sa považuje hodina ohlásenia poruchy účastníkom, pokiaľ nie je známy skutočný čas začiatku poruchy.

Ak účastník neuplatní reklamáciu v lehote uvedenej, poskytovateľ nie je povinný reklamácii vyhovieť.

 

Oznamovanie informácií a doručovanie písomností

Poskytovatľ je povinný písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje;

oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

 

 

Trvanie a zánik zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Zmluva je platná odo dňa jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom začatia poskytovania služieb.

Zmluva zaniká dohodou účastníkov zmluvy, odstúpením od zmluvy, výpoveďou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Účastník môže odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií:

·        ak mu poskytovateľ oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje

·        opakovane ani po reklamácii neposkytuje služby podľa zmluvy o pripojení alebo ich poskytuje s podstatnými vadami po dobu dlhšiu ako 30 dní

·        opakovane neodstráni reklamovanú závadu služby v určenom čase.

Účastník môže vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu

Výpovedná lehota je 3 mesiace, a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho štvrťroka po kalendárnom štvrťroku v ktorom bola doručená..

Poskytovateľ môže vypovedať zmluvu, ak ďalej nemôže poskytovať služby v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služieb.

Urovnanie sporu v rozhodcovskom konaní (Rozhodcovská doložka)

Všetky spory medzi stranami tejto zmluvy, vzniknuté z tejto zmluvy alebo iných zmlúv medzi stranami, alebo v súvislosti s týmito zmluvami, vrátane sporov o ich platnosť, porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú riešené výlučne pred Stálym rozhodcovským súdom SOPK Bratislava, Slovenská republika v súlade s jeho pravidlami a poriadkami, uverejnenými v Obchodnom vestníku SR alebo mimosúdne podľa §75 ZEK zákona č. 351/2011

 

Záverečné ustanovenia

Každá zo zmluvných strán bezodkladne poskytne druhej strane také informácie a súčinnosť, ktoré môže druhá strana v primeranej miere požadovať, aby mohla plniť svoje záväzky podľa zmluvy. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby informácie poskytnuté druhej strane v súlade a v súvislosti so zmluvu boli podľa jej najlepších vedomostí správne v čase poskytnutia druhej strane.

V súlade s ustanovením § 262 ods. l Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že ich záväzkový vzťah upravený touto zmluvou sa popri ustanoveniach zákona riadi aj Obchodným zákonníkom.

Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, že účastník je cudzincom.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých poskytovateľ aj účastník obdržia po jednom origináli.

Účastník svojim podpisom potvrdzuje, že si podmienky, cenník o ostatné zmluvné dokumenty pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto v celom rozsahu porozumel, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a dobrovoľne podpísal. Zároveň potvrdzuje, že bol tiež najmä oboznámený s nárokmi na požadované technické parametre koncového zariadenia, so spôsobom užívania služieb, úhradou platieb, odstraňovaním porúch, komunikáciou poskytovateľa a účastníka a so všetkým súhlasí.

Tieto podmienky boli vydané poskytovateľom dňa 17.4.2014.

 

 

 

MMDS ANTÉNY

 

Viackanálový a viacbodový distribučný systém (angl. Multichanel Multipoint Distribution System, skr. MMDS) je systém na distribúciu televízneho signálu používaný na území Slovenska a okolitých štátov. Ide o bežné vysielanie v norme PAL, rozdiel oproti klasickému vysielaniu je v tom, že pre šírenie sa nepoužíva bežné televízne pásmo (48,5 - 862 MHz), ale kmitočty o niečo vyššie - 2,2 - 2,3 (2,1-2,3) GHz alebo 2,5 - 2,7GHz.

Systém MMDS využíva 12 (25) kanálov v pásme 2,2 - 2,3 (2,1-2,3) GHz, to znamená že v analógovom vysielaní môže ísť maximálne 12 (25) programov. Prijímacie zariadenie, takzvaná MMDS anténa, sa skladá z 
konvertora, sita a zdroja.. Konvertor slúži na prevedenie signálu do TV pásma. Jednou z podmienok kvalitného prijímu je priama viditeľnosť - teda medzi vysielačom a prijímacou anténou nesmie byť žiadna prekážka a kvalita signálu je vynikajúca.


CENNÍK

 Sito MMDS 175 AL      - cena 110 Eur s DPH

Sito MMDS 175 cm kvalitne Hlinikove sito zložené z dvoch kusovParabolicke duralové sito, výška 175 cm, zisk 34dB, cena aj zo zadnym držiakom

Reflektor k MMDS           - cena 15 Eur s DPH

Reflektor k MMDS anténam rozmer 630x740 mm.

Konvektor MMDS    - cena 79,- Eur s DPH

MMDS konvertor 2,2 - 2,3GHzkvalitný MMDS konvertor s komôrkovými filtrami proti rušeniu je určený pre príjem MMDS signálu v pásme 2,2 až 2,3GHz

Firma OTS, s.r.o. prevádzkovateľ vysielačov MMDS zabezpečuje prevádzku a opravy vysielačov bezplatne.

 

CENNÍK SERVIS

Znovu pripojenie TV signálu prostredníctvom MMDS      10,-  Eur s DPH

Neodvôvodnená vyžiadaná kontola signálu                         5,- Eur s DPH

Naladenie programu na televíznom príjmači                        5,- Eur s DPH

+ cestovné paušálne náklady

 

 

 

 

 

 

 

V Čadci dňa 1.1.2012

 

 

ZMLUVA  O POSKYTOVANÍ TELEVÍZNEHO SIGNÁLU

PROSTREDNÍCTVOM MMDS

 

 

 

Poskytovateľ služby: OTS, s.ro.,

Zastúpená: Ing.Stanislavom Bartošom, strostom obce Široké

Sídlo:          Štúrova 1706, 022 01 Čadca

IČO:           36373036

Bankové spojenie: 1505726557/0200

 

Účastník - odberateľ:     …......................................... …....                               

                           nar.:     …..............................

                          bytom:  …..............................

                  

 

                                                        I. PREDMET ZMLUVY  

                         

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a podmienok využívania miestnej bezkáblovej televízie prostredníctvom  MMDS ako služby, ktorá bude využívaná  v rod. dome súps. č. ….......v obci Široké.

 

·         POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA

 

·          1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť vysielanie 10 programov a príležitostné vysielanie obecného kanála v   kvalite zodpovedajúcej normám.

2. V prípade plánovaného prerušenia vysielania je poskytovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť účatníkovi a to buď vo vysielaní, alebo obecným rozhlasom. Oznamovacia povinnosť pred prerušením vysielania nevzniká pri prerušení vysielania z dúvodu poruchy.

3. Lehota prvého pripojenia užívateľovi je v deň podpísania zmluvy o poskytovaní televízneho signálu prostredníctvom MMDS.

 

III. POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 

 

·         Jedenkrát  ročne platiť za službu v zmysle §3 ods.3, VZN obce Široké o miestnej bezkáblovej televízii v termíne do 31.3. príslušného kalendárneho roka bez vyrubenia do pokladne obce alebo na účet obce – variabilný symbol …..., konštantný symbol 0558, bankové spojenie SLSP, č.ú.: 0096295797/0900, mesačná platba pre koncového užívateľa je 1,33EUR bez DPH a obec Široké zaplatí firme OTS s.r.o. štvrťročne podľa zmluvy. Cena je zverejnená na web stránke firmy OTS, s.r.o. Čadca alebo na verejnej tabuli v obci Široké.

·         Neposkytovať službu (signál) inému občanovi – neoprávnenému účastníkovi.

·         V prípade zničenia, alebo poškodenia antény je účastník povinný vrátiť  túto obstarávateľovi a ďalsiu si zabezpečiť na vlastné náklady.

 

IV. SPOLOČNÉ USTANOVENIE

 

·         Táto zmluva sa riadi ustanoveniami VNZ obce Široké o miestnej bezkáblovej televízii a príslušnými zákonmi Slovenskej republiky.

·         Poskytovateľ neručí za nižšiu kvalitu v prípade, že účastník nezabezpečí umiestnenie antény tak, aby mala priamu viditeľnosť na strechu kultúrneho domu, alebo nevykoná montáž a naladenie televízora správne.

·         Súčasťou zmluvy sú všeobecné podmienky spoločnosti OTS s.r.o. so sídlom v Čadci, ktoré sú k nahliadnutiu u poskytovateľa a sú uverejnené na internetovej stránke www. ots-tv.sk

·         Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch a to po jednom pre každú zmluvnú stranu.

·         Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

·         Zmluva medzi poskytovateľom a odberateľom je podpísaná na dobu neurčitú. Účastník môže vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo udania dôvodu.

 

V  Širokom , dňa..........................

 

Za poskytovateľa služby:

Ing. Stanislav Bartoš

starosta obce                                                                                 účastník – odberateľ služby

 

 

 

 DOMOV